Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ :Τι λέει το εξώδικο που έστειλε ο εργολάβος στο Δήμο για το Πάρκο

Από το http://agrinionet.gr/
Καταπέλτης είναι η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που επέδωσε με δικαστικό επιμελητή στις 26 Σεπτεμβρίου η κοινοπραξία «Κ/Ξ Γεράσιμος Κατσαρός-Βλάχας Π.Σ ΑΤΕ-Ιωάννης Λάμπρης» προς την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου ως διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου» και προς το Δήμο Αγρινίου, στην οποία ξεσκεπάζει τα τερτίπια και τις παρανομίες..... του δήμου Αγρινίου στην υπόθεση του Πάρκου.
Ο εργολάβος του έργου προχωρά σε λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της......
παραπλάνησης του ιδίου, των αρμοδίων Υπηρεσιών και φυσικά του Αγρινιώτικου λαού που επιθυμεί να δει το Πάρκο του Αγρινίου αναβαθμισμένο μετά την πολυδιαφημισμένη «Ανάπλαση» που προτείνει η Δημοτική Αρχή και πάνω στην οποία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για την προεκλογική περίοδο, αφού έχει ανάγκη να παρουσιάσει ένα έργο στους πολίτες ...για την άγρα ψήφων.
Μετά λοιπόν από την παραπλάνηση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος Αγρινίου με τις Υπηρεσίες του Δήμου προσπάθησαν να παραπλανήσουν και την κοινοπραξία που ανέλαβε την ανάπλαση του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου. Ο Εργολάβος όμως, αντιλαμβανόμενος ότι θα έπρεπε να παρανομήσει για να υλοποιήσει το έργο, μιας και τα σχέδια για την περιβόητη ανάπλαση του δόθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις στα μισά του Σεπτέμβρη, προχώρησε στην ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στο Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο στις 26/9/2013, αφού ήδη είχε σταματήσει τις εργασίες από τις 11/9/2013.

Η κοινοπραξία σημειώνει σαφέστατα ότι υφίσταται νομικό εμπόδιο που καθιστά αδύνατη την έναρξη και συνέχιση των εργασιών, το οποίο οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου – φορέα κατασκευής τους (εννοεί το δήμο Αγρινίου).
Το τελευταίο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει ρητά ότι δεν επιτρέπεται η κοπή ούτε ενός δέντρου και η εκρίζωση ούτε ενός θάμνου ούτε φυσικά η εγκατάσταση γκαζόν. Ο εργολάβος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 3342/101777/5-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που απευθύνεται προς της Διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρεται ότι η υλοποίηση της σχετικής μελέτης (και όσον αφορά τα δέντρα-θάμνους, αλλά και όσον αφορά τον χλοοτάπητα που πρόκειται να τοποθετηθεί)αντίκειται στην δοθείσα από την ανωτέρω Υπηρεσία υπ’ αριθ.πρωτ. 3024/45905/21-6-2011 περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπόψιν έργου και ως εκ τούτου τυγχάνει παράνομη. Ειδικότερα στο προαναφερθέν έγγραφο επισημαίνονται τα εξής:

Α) ότι ουδέποτε αδειοδοτήθηκε η κοπή/εκρίζωση οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και 64 που μνημονεύονται στο σχετικό πίνακα υλοτομίας, πολλώ δε μάλλον των υπολοίπων. Μνημονεύεται επίσης ως παράνομη, ως μη περιβαλλοντικά αδειοδοτηθείσα, και η τοποθέτηση χλοοτόπητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται σχετικώς ότι «από το συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών (τεχνική περιγραφή και σχέδια) που συνοδεύει το άνω (1) σχετικό έγγραφό μας δεν προκύπτει η κοπή εκρίζωση οποιουδήποτε αριθμού δέντρων ή και θάμνων (ούτε και σαν αναγκαίο σύνοδο έργο για τις σχετικές περιφράξεις- τοίχους εργασίες που αναφέρονται, αλλά αντιθέτως στην τεχνική περιγραφή μελέτης αναφέρεται ότι θα γίνει συστηματική συντήρηση και αποκατάσταση του υπάρχοντος πληθυσμού υψηλού πρασίνου, θεματικών κήπων κτλ) χωρίς επίσης να προκύπτει η κοπή οποιουδήποτε αριθμού δέντρων ή και θάμνων. Τέλος από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Πάρκο».

Β) Ότι η δοθείσα περιβαλλοντική αδειοδότηση, έλαβε χώρα «επί τη βάση κατ’ ελάχιστον ελλιπών στοιχείων, αφού (ο υποβληθείς φάκελος) δεν περιλάμβανε την αξιολόγηση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών για την πραγματοποίηση του έργου σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όπως προκύπτει από στοιχεία που έγιναν γνωστά μεταγενεστέρως».

Μάλιστα ο εργολάβος επισημαίνει ότι: «οι μοναδικές εργασίες που έχουν εγκριθεί είναι οι στο έγγραφο αυτό μνημονευόμενες και ότι ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε άλλη εργασία, γεγονός που καθιστά τεχνικά αδύνατη την υλοποίηση της σχετικής μελέτης και την εκτέλεση του έργου. Από το προαναφερθέν έγγραφο προκύπτει σαφέστατα ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπόψιν έργου και η εν συνεχεία έγκριση- δημοπράτηση του, αποτελούν παράνομες πράξεις και ως εκ τούτου υφίσταται ανυπέρβλητο νομικό εμπόδιο για την εκτέλεση της επίμαχης εργολαβίας, οφειλόμενο σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου- φορέα κατασκευής του, ο οποίος, όπως ρητώς αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, υπέβαλε ελλιπή στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε εγγράφως σε μένα, δια της από 9-9-2013 εξώδικης όχλησης – προειδοποίησης 20 δημοτών Αγρινίου, δια της οποίας προσκλήθηκα να απόσχω από οποιαδήποτε εργασία υλοποίησης του έργου, διότι άλλως θα υπόκειμαι στις σχετικές ποινικές κυρώσεις, αλλά και θα υποχρεωθώ να ικανοποιήσω χρηματικώς την ηθική βλάβη που αυτοί υφίστανται λόγω προσβολής της προσωπικότητα τους. Άλλωστε 34 δημότες Αγρινίου έχουν ασκήσει εναντίον μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου της από 10-9-2013 και υπ’ αριθ. Εκθ. Καταθ. 390/11-9-2013 αίτηση τους, με την οποία ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και νααπογορευτεί η εκτέλεση του επίμαχου έργου. Για τους παραπάνω λόγους ανακλήθηκε ήδη η περιβαλλοντικήαδειοδότηση του εν λόγω έργου και κατέστει έτσι, άνευ άλλου τινός, αδύνατη η εκτέλεση του».

Όπως ΟΜΩΣ αναφέρει ο εργολάβος για να υλοποιηθεί το έργο είναι απαραίτητο να κοπούν όχι μόνο τα 64 δέντρα του πίνακα υλοτομίας και η μπορντούρα από τα λιγούστρια αλλά να κοπούν άλλα 141 δέντρα και θάμνοι. Στα 141 ο εργολάβος δεν συνυπολογίζει τα 92 δέντρα που βρίσκονταν στον περιφραγμένο χώρο του φυτωρίου και τα οποία ΗΔΗ εκριζώθηκαν στις 5, 6 και 9/9 και στη συνέχεια "μεταφυτεύθηκαν "στις πλατείες των Τριαντέικων και της Μεγάλης Χώρας, όπου όπως ήταν φυσικό ξεράθηκαν και κάποια από αυτά πετάχτηκαν στα σκουπίδια.


Στην ως άνω δήλωσή του ο εργολάβος αναφέρει επί λέξει :

«ουδέποτε αδειοδοτήθηκε η κοπή/εκρίζωση οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και 64 που μνημονεύονται στο σχετικό πίνακα υλοτομίας, πολλώ δε μάλλον των υπολοίπων». Μνημονεύεται επίσης ως παράνομη, ως μη περιβαλλοντικά αδειοδοτηθείσα και η τοποθέτηση χλοοτάπητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται σχετικώς ότι «από το συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών (τεχνική περιγραφή και σχέδια) που συνοδεύει το άνω (1) σχετικό έγγραφό μας δεν προκύπτει η κοπή εκρίζωση οποιουδήποτε αριθμού δέντρων ή και θάμνων (ούτε και σαν αναγκαίο σύνοδο έργο για τις σχετικές περιφράξεις- τοίχους εργασίες που αναφέρονται, αλλά αντιθέτως στην τεχνική περιγραφή μελέτης αναφέρεται ότι θα γίνει συστηματική συντήρηση και αποκατάσταση του υπάρχοντος πληθυσμού υψηλού πρασίνου, θεματικών κήπων κτλ) χωρίς επίσης να προκύπτει η κοπή οποιουδήποτε αριθμού δέντρων ή και θάμνων. Τέλος από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Πάρκο».

Για την κοπή λοιπόν των δέντρων ο εργολάβος αναφέρει: «Τα δέντρα και οι θάμνοι επί των οποίων προβλέπεται επέμβαση από την σχετικό πίνακα υλοτομίας και τα λοιπά συμβατικά τεύχη ανέρχονται σε 64 . Πέραν των ανωτέρων 64 δέντρων απαγορεύεται οιαδήποτε εργασία που θα έχει ως αποτέλεσμα βλάβη των υπολοίπων, όπως άλλωστε επισημαίνεται ρητώς και στο υπ’ αρθ. Πρωτ. 95492/3837/22-8-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου. Μάλιστα η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έχει διατάξει ρητώς, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 95269/5792/2182013 έγγραφό της τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νιας και το Δασαρχείο Αγρινίου να αποτρέψουν κάθε παρέμβαση σε δέντρα ή θάμνους πέραν των 64 που προαναφέρθηκαν και να επιβάλλουν, σε αντίθετη περίπτωση τις απαιτούμενες κυρώσεις. Πλην όμως, προκειμένου να αρχίσουν και να συνεχιστούν οι εργασίες υλοποίησης της σχετικής μελέτης απαιτείται να υλοτομηθούν για τους εν συνεχεία μνημονευόμενους λόγους τα παρακάτω αναφερόμενα επιπλέον 141 δέντρα-θάμνοι, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω 64 και ως προς τα οποίαουδεμία σχετική άδεια υφίσταται….

Στη συνέχεια αναφέρεται σε κάθε δέντρο και θάμνο ξεχωριστά από τα 141 και σε ποιες οδούς βρίσκονται και καταλήγει: «Χωρίς την υλοτόμηση των προπεριεγραφέντων δέντρων –θάμνων είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από τα οικεία συμβατικά τεύχη. Όμως, η υλοτόμηση των εν λόγω επιπλέον δέντρων- θάμνων συνιστά πράξη ευθέως παράνομη, την οποία όχι μόνο δεν υποχρεούμαι, αλλά και δεν δικαιούμαι να εκτελέσω».

«Η αδυναμία υλοποίησης της μελέτης χωρίς παράνομες υλοτομήσεις δέντρων-θάμνων, οφείλεται αποκλειστικά σε υπαίτιες και παράνομες πράξεις και παραλείψεις του κυρίου έργου- φορέα κατασκευής του, που οδήγησαν στην μη απεικόνιση στα σχετικά σχέδια της πλειοψηφίας της δασικήςβλάστησεως που υπάρχει πράγματι στο υπόψιν πάρκο». Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «Μετά την υπ’ αριθ.2317/26-8-2013 Εισαγγελική Παραγγελία, συνετάγη πίνακας απογραφήςδέντρων και θάμνων στα εμφανιζόμενα με στοιχεία 1 και 2 παρτέρια του πάρκου και διαπιστώθηκε ότι σε αυτά βρίσκονται 54 δέντρα αντί μόλις των 9 δέντρων που αποτυπώνονται στο από Μάιου 2011 τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αγρινίου».

Σε αυτό το σημείο η κοινοπραξία σημειώνει σαφέστατα ότι υφίσταται νομικό εμπόδιο που καθιστά αδύνατη την έναρξη και συνέχιση των εργασιών, που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου – φορέα κατασκευής τους, (εννοεί το δήμο Αγρινίου), που δεν μερίμνησε, ως όφειλε να εμφανίσει τα ανωτέρω επιπλέον δέντρα- θάμνους που απαιτείται να υλοτομηθούν στη σχετική μελέτη και ιδίως στον συνοδεύοντα αυτήν πίνακα υλοτομίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ( η οποία, όπως κατωτέρω εκτίθεται, αμφισβητείται ήδη εγγράφως από την Υπηρεσία που την εξέδωσε) και των λοιπόν διοικητικών πράξεων εγκρίσεως και δημοπρατήσεως του υπόψιν έργου.

Ο εργολάβος συνεχίζει διαπιστώνοντας ότι : «Πέραν της υλοτομήσεως των ανωτέρω 141 δέντρων- θάμνων, η υλοποίηση της σχετικής μελέτης θα επιφέρει το παράνομο αποτέλεσμα της καταστροφής και των υπολοίπων.

Ειδικότερα, η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών συνεπάγεται είτε το κόψιμο μέρους του ριζικού συστήματος των δέντρων-θάμνων που δεν πρόκειται να υλοτομηθούν, είτε την επιχωμάτωση των ριζών τους, είτε το αυστηρό τους κλάδεμα, είτε την κάλυψη του ριζικού χώρου με χλοοτάπητα. Πλην όμως, η αποκοπή μέρους του ριζικού συστήματος ή η επικάλυψη τους του με χώμα, προκαλεί έλλειψη οξυγόνου, νεκρώνει σημαντικό μέρος των βαθύτερων ριζών και διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ του υπέργειου και του ριζικού συστήματος των δέντρων. Αυτό έχει σαν συνέπεια την κακή τροφοδότηση με νερό και θρεπτικά στοιχεία των δέντρων και τελικά την – σε σύντομο χρονικό διάστημα- νέκρωση τους. Εξ άλλου προκειμένου να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες επί του εδάφους, επιβάλλεται να γίνει αυστηρό κλάδεμα των δέντρων-θάμνων που δεν πρόκειται να να υλοτομηθούν, καθόσον οι κλάδοι αυτών ξεκινούν από χαμηλά και καθιστούν τεχνικά αδύνατη την εκτέλεση κάθε εργασίας στο έδαφος. Όμως το αυστηρό κλάδεμα, ιδίως σε δέντρα- θάμνους που βρίσκονται εντός αστικών περιοχών, αντενδείκνυνται απολύτως, καθόσον προκαλεί με μαθηματική βεβαιότητα, την καταστροφή τους. Τέλος στην καταστροφή των δέντρων-θάμνων που θα απομείνουν, θα συντελέσει η κάλυψη με χλόη (γκαζόν) σημαντικότατου μέρους της επιφάνειας του Παπαστράτειουπάρκου, διότι η χλόη διακρατεί σημαντικό μέρος του νερού βροχών και γενικά αποτελεί για τα δέντρα, αλλά και τους θάμνους της περισσότερο δυσμενή ζώσα κάλυψη.

Με δεδομένο το ότι από το άρθρο Γ.2.16 της Μαΐου 2011 τεχνικής περιγραφής μελέτης, με βάση την οποία αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά και στη συνέχεια εγκρίθηκε το επίμαχο έργο, προβλέπεται «συστηματική συντήρηση και αποκατάσταση του υπάρχοντος πληθυσμού υψηλού και χαμηλού πρασίνου», και ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια την οποιαδήποτε βλάβη, πολλώ δε μάλλον την καταστροφή των υφιστάμενων δέντρων-θάμνων, καθίσταται φανερό ότι η αποκοπή μέρους του ριζικού συστήματος των δέντρων-θάμνων που δεν πρόκειται να υλοτομηθούν ή η επιχωμάτωση του ή το αυστηρό κλάδεμα ή η εκτεταμένη κάλυψη του εδάφους με χλοοτάπητα, αποτελούν πράξεις παράνομες και μη προβλεπόμενες από τις αποφάσεις που οδήγησαν στην έγκριση του εν λόγω έργου. Συνεπώς η υλοποίηση της σχετικής μελέτης και η έναρξη-συνέχιση των εργασιών προσκρούει και στο ανώτερο νομικό εμπόδιο, η ύπαρξη του οποίου οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου-φορέα κατασκευής του έργου που δεν έλαβε, ως όφειλε, την απαραίτητη μέριμνα, προκειμένου να μετρηθούν επαρκώς και να αδειοδοτηθούν νομίμως οι επεμβάσεις επί των δέντρων-θάμνων των οποίων δεν προβλέπεται η υλοτόμηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πλευρά του πάρκου που συνορεύει με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, η τεχνική περιγραφή προβλέπει την δημιουργία ομαλού πρανούς, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη του ριζικού συστήματος των 84 δέντρων και 64 θάμνων που φύονται μεταξύ δυο εισόδων του πάρκου, η πλειοψηφία των οποίων θα μείνει κυριολεκτικά στον αέρα, λόγω της υψομετρικής διαφοράς, που ανέρχεται σε 0,9μ και όχι σε 0,5μ που εμφανίζονται στα σχετικά σχέδια. Το αυτό ισχύει, δηλαδή η διενέργεια των προβλεπόμενων εκσκαφών θα αποκαλύψει τις ρίζες και θα καταστρέψει δέντρα που δεν υλοτομούνται, ισχύει και όσον αφορά τις θέσεις ΜΗΚ 06, 07, 30 και 46 των σχεδίων του επίμαχου έργου.

Σε αυτό το σημείο ο εργολάβος αναφέρεται σε μια σειρά γεγονότα που συνέβησαν από την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών και σημειώνει: «Ο παράνομος χαρακτήρας της εκτελέσεως του εν λόγω έργου, που προκύπτει από τα προαναφερθέντα δημόσια έγγραφα, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση επανειλημμένων βίαιων επεισοδίων σε βάρος του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που χρησιμοποιώ για την εκτέλεση του υπόψιν έργου, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η συνέχιση της κατασκευής του, αφού προκύπτει άμεσος κίνδυνος του προσωπικού και των υλικών μου μέσων, κάθε φορά που γίνεται απόπειρα εκτελέσεως της οποιασδήποτε εργασίας». Ενώ γίνεται πιο συγκεκριμένος «Είναι ευνόητο, ότι στοπεριγραφέν περιβάλλον βίας, είναι αδύνατη η έναρξη και η συνέχιση εκτελέσεως του επίμαχου έργου. Υφίσταται συνεπώς και ανυπέρβλητο πραγματικό εμπόδιο της υλοποιήσεως του οφειλόμενο σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κύριου έργου-φορέα κατασκευής του, που δεν φρόντισε ως όφειλα, ούτε τις αναγκαίες νόμιμες εγκρίσεις να λάβει, αλλά ούτε και να ζητήσει τη συνδρομή των Εισαγγελικών και των Αστυνομικών Αρχών, έτσι ώστε να διασφαλίσει την προστασία του προσωπικού μου και των υλικών μου μέσων αίροντας το προπεριγραφέν πραγματικό εμπόδιο.»

Ο εργολάβος στη συνέχεια παραθέτει τις εργασίες στις οποίες έχει προχωρήσει και κάνοντας τον απολογισμό αυτών καταλήγει στο σύνολο της αξίας των εργασιών που απομένουν που ανέρχεται σε 1.322.174,32 ευρώ, αξία εργασιών αφαιρούμενης της εκπτώσεως + 237.991,38 ευρώ για ΓΕ&οε+235.006,24 ευρώ για απρόβλεπτα +23.296,93 για πρόβλεψη αναθεώρησης = 1.818.468,87+ΦΠΑ= 2,236.716,71ευρώ και κλείνοντας κάνει γνωστό στις υπηρεσίες του δήμου και στην δήμαρχο Αγρινίου ΠαύλοΜοσχολιό ότι « επειδή η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών που απομένουν είναι αδύνατη λόγω των προπεριγραφέντων νομικών και πραγματικών εμποδίων, που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου- φορέα κατασκευή του, επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και αληθής, για τους λόγους αυτούς, και με ρητή επιφύλαξη των εν γένει δικαιωμάτων μου, δηλώνω ότι διακόπτω τις εργασίες κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Δήμου Αγρινίου».

Ο εργολάβος με αίτηση του στις 4-10-2013 προς το δήμο Αγρινίου, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφέρει «με ρητή επιφύλαξη των εν γένει δικαιωμάτων μου, δηλώνω ότι παραιτούμαι της από 26-9-2013 ειδικής δήλωσης μου διακοπής των εργασιών και ότι από τις 7-10-2013 θα επαναρχίσω τις εργασίες εκτελέσεως του έργου «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».

Αλήθεια με τα από τα παραπάνω με τα οποία ο εργολάβος παραδέχεται ότι ο δήμος τον παραπλάνησε και παράλληλα παρανομεί για ποιο λόγο επανήλθε ένα περίπου μήνα μετά τη διακοπή των έργων και προχώρησε εκ νέου σε εργασίες;
Για να δείτε το ΕΞΏΔΙΚΟ του εργολάβου πατήστε εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: