Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Δ. Τραπεζιώτης: Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαψεύδει τον κ. Μοσχολιό για το έργο της αποχέτευσης Παναιτωλίου -Καινουρίου


Αντί άλλης απάντησης για το θέμα της αποχέτευσης Παναιτωλίου Καινουρίου παραθέτουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία η Υπηρεσία Επιτρόπου ακυρώνει το ένταλμα πληρωμής του Δήμου Αγρινίου προς την εταιρεία «Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ-ΚΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», της εταιρείας δηλαδή που ο κ. Μοσχολιός επέλεξε για να πραγματοποιήσει το έργο , παρόλο που το παρέλαβε δημοπρατημένο από το Δήμο Θεστιέων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με έγγραφό του, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι εφόσον «ο Δήμος (Αγρινίου) προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με νέο ανάδοχο, χωρίς να υποβάλλει τη διαδικασία ανάδειξης του νέου αναδόχου καθώς και το...
σχέδιο σύμβασης, για προσυμβατικό έλεγχο στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, η σύμβαση που υπογράφηκε είναι αυτοδικαίως άκυρη».
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας ασκείται κατά το στάδιο προ της υπογραφής και κατά μείζονα λόγο προ της έναρξης της εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων, η μη τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της οικείας σύμβασης, η οποία μάλιστα δεν θεραπεύεται».

Ο κ. Μοσχολιός θα πρέπει να σταματήσει να ψεύδεται για το θέμα αυτό διότι είναι έκθετος. 

Ο κ. Μοσχολιός πρέπει να απαντήσει:

1) Γιατί παρανόμησε υπογράφοντας μια σύμβαση χωρίς να την αποστείλει για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

2) Γιατί εξέδωσε παράνομο ένταλμα πληρωμής ύψους 241.252,64 ευρώ προς τον ανάδοχο, το οποίο επέστρεψε αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

3) Τι σκοπιμότητα εξυπηρετούσαν τα παραπάνω;

4) Έχει καταλάβει ο κ. Μοσχολιός ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος απένταξης του έργου από το ΕΣΠΑ με βάση τις παράνομες ενέργειές του και ότι έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για αυτό;

Αγρίνιο, 07-05-2014
Γραφείο Τύπου 
Δημήτρη Τραπεζιώτη, υποψηφίου Δημάρχου Αγρινίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: